top of page
Arbetsmiljlö Vlg Företagshälsa.jpg

ARBETSMILJÖ

Målet med arbetsmiljöarbetet är att

skapa friska arbetsplatser där ingen blir sjuk eller skadad på jobbet.

Må bra av och på jobbet!

Arbetsmiljö är allt som påverkar medarbetarna på jobbet.  Det gäller både fysiska, psykiska och sociala och organisatoriska arbetsmiljöfaktorer. Allt från ergonomi, ventilation, buller, kemikalier till ledarskap, organisation, trivsel, stress och möjlighet till återhämtning. Målet med arbetsmiljöarbetet är att skapa friska arbetsplatser där ingen blir sjuk eller skadad på jobbet.

Ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete bygger på att skapa kunskap, engagemang och delaktighet samt att regelbundet stämma av arbetsförhållandena, ha fokus på risk- och riskfaktorer, tydliggöra handlingsplaner och följa upp insatser. Det finns lagar och föreskrifter som är viktiga att känna till för alla som jobbar med arbetsmiljöfrågor.

På Vlg Företagshälsa hjälper vi er med:
 

 • Utbildningar

 • Kartläggningar, analyser

 • Utformande av rutiner och policys

 • Deltagande i skyddsronder och skyddskommitté

SAM---Vlg-Företagshälsa.jpg

SAM – Systematiskt arbetsmiljöarbete

Alla arbetsgivare ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2001:1. På arbetsplatser med minst 10 anställda ska rutiner dokumenteras för hur det fysiska och psykosociala arbetsmiljöarbetet bedrivs. För att komma i gång med ert SAM-arbete erbjuder vi en SAM-analys där vi går igenom er befintliga dokumentation och rutiner samt ger råd om vad som finns på plats och vad som behöver göras för att få ett fungerande och framgångsrikt SAM.

Ergonomi

Ergonomi handlar om samspelet mellan människan – arbete – teknik - miljö. Vlg's ergonom finns tillhands för att ge kunskap och praktisk vägledning i ergonomiska lösningar och hur arbetsmiljön utformas på bästa sätt för att förebygga belastningsbesvär inom såväl kontorsarbetsplats som produktion och verkstad i befintlig miljö och vid nyproduktion.

Belastningsergonomi är ett stort område och handlar om hur vi lyfter, sitter och står, hur vi har våra arbetsställningar och får till variation.  Vi arbetar både på individnivå och med utbildningar för grupper. Idag erbjuder vi även digitala tjänster kring ergonomi.

Ergonomi.jpg
Ledarskap Vlg Företgshälsa.jpg

Ledarskapsprogram och teamutveckling

Ett gott ledarskap och teamkänsla är grunden för trivsel, arbetsglädje och effektivitet.

Ingången att satsa på dessa områden kan vara olika. Förändringar, nya utmaningar, stress, konflikter, lågt förtroende kan vara en ingång. En önskan att än bättre ta tillvara allas potential, få effektivare team, stärka arbetsglädjen kan vara en annan. 

Utifrån era behov skräddarsyr vi

 • Ledarskapsprogram för nya och erfarna chefer

 • Chefstöd och handledning

 • Kartläggningar

 • Team- och grupputveckling

 • Konflikthantering och 3-partsamtal

PASS-profil

Hur mår din grupp, vilka är era styrkor och svagheter? Pass-profilen är ett

verktyg som kartlägger och utvecklar den psykosociala miljön och tidigt identifierar upplevd stress i organisationen. Genom frågor/enkät får ni en bild av gruppen och dess behov och lämpliga insatser kan initieras.

 

PASS-profilen bygger på följande områden:

 • Privat

 • Arbete

 • Stress

 • Självkänsla

 • Livsstil

Utbildning.JPG
Krishantering-Vlg-Företagshälsa.jpg

Krishantering

Kris på en arbetsplats kan uppstå när en allvarlig och svårhanterlig händelse inträffar. Det kan till exempel vara när en olycka sker, en medarbetare blir allvarligt sjuk, ett rån, en brand inträffar, vid omorganisationer och även när medarbetare sägs upp. Därför är det viktigt att i förväg ha kunskap om vad man bör göra om det värsta inträffar samt ta hjälp när behov uppstår. Vlg Företagshälsa har resurser för att möta era behov kring krishantering.

HLR och Första hjälpen

Din kunskap och ditt agerande kan rädda liv.

Enligt Arbetsmiljölagen, föreskriften AFS 1999:7 skall det på arbetsplatsen finnas tillräckligt antal personer som kan ingripa vid hjärtstopp och ge första hjälpen. Det är viktigt att kunskapen hålls aktuell. Praktisk repetition behöver återkomma regelbundet.

Vi erbjuder HLR utbildning med första hjälpen, hjärtstartare samt branschspecifika utbildningar och brandutbildning. Utbildningarna sker ute på ert företag samt hos oss på Vlg Företagshälsa.

HLR.png
bottom of page