top of page
Hälsotjänster - Vlg Företagshälsa.jpg

HÄLSOTJÄNSTER

En god hälsa och trivsel är

grunden för att kunna fungera

och prestera bra.

Hälsotjänster

Som företag behövs medarbetare som kan, vill och orkar arbeta. Därför är det så viktigt att både ha en god fysisk, social och organisatorisk arbetsmiljö och arbeta för att stärka hälsa, ork och motivation.

På Vlg Företagshälsa arbetar vi för att era medarbetare, arbetsgrupper och chefer ska ha kunskap, inspiration, verktyg och strategier att agera när ohälsa uppstår men framför allt ha fokus på att förebygga ohälsa och skador samt främja hälsa och välbefinnande.

Oavsett insats så är målsättningen att påverka hälsan i positiv riktning. Genom att sätta in rätt insatser i tid kan man förebygga onödiga kostnader och onödigt lidande. Genom att stärka friskfaktorer och satsa på hälsofrämjande insatser bidrar ni till ökad hälsokompetens och hållbara och effektiva medarbetare.

Nedan kan du läsa mer om våra tjänster:
 

 •        Besök för bedömning av hälsa och arbetsförmåga – läkarbesök inom 24 tim

 •        Sjuk och frisktjänst

 •        Hälsofrämjande insatser

 •        Balansprogram

 •        Hälsocoaching

 •        Drogtester

 •        Vaccinationer

Bedömning hälsa.jpg

Besök för bedömning av hälsa och arbetsförmåga – läkarbesök inom 24 h

Genom att teckna ett avtal med Vlg Företagshälsa ger ni era medarbetare tillgång till en unik tjänst med telefonrådgivning hos sjuksköterska samt besök till företagsläkare för ”bedömning av hälsa och arbetsförmåga” samma dag eller inom 24 timmar, när era medarbetare drabbas av ohälsa.

Sjuk- och frisktjänst

Med vår sjuk- och frisktjänst får ni ett effektivt system för hantering, rapportering och visualisering av er sjukfrånvaro.

Vi tar emot anmälan vid frånvaro och ger er som organisationen en bild av sjukfrånvaro så att tidiga och värdefulla insatser kan sättas in på både individ och gruppnivå. Era medarbetaren får sjukvårdsrådgivning av våra erfarna sjuksköterskor.

Grundlig kartläggning och noggrann uppföljning ger färre och kortare sjukfrånvaroperioder med friskare medarbetare som följd.

Sjuk och friskanmälan - Vlg Företagshälsa.jpg
Frisk arbetsplats.jpg

Frisk arbetsplats -
utbildningar, workshops och projekt

Att arbeta med hälsofrämjande arbete på individnivå bidrar till att medarbetarna ökar sin kunskap och förmåga att ta ansvar för sin hälsa. Medarbetarnas hälsa och förhållningssätt på arbetsplatsen är inte bara en personlig angelägenhet utan en gemensam resurs som är avgörande för organisationens prestation. Goda levnadsvanor och livsstil bidrar till att medarbetarenergin och handlingsförmågan ökar liksom förmågan att hantera förändringar och problemlösning. 

Goda levnadsvanor och livsstil bidrar till energi och handlingsförmåga. Tillsammans med er skräddarsyr vi projekt och utbildningar.

MIMY Balansprogrammet

Forskning visar att det inte är stressen utan bristen på återhämtning som bränner ut oss. Genom vårt evidensbaserade program med fokus på medicinsk yoga, mindfulness och självreflektion har vi hjälpt många individer och företag att få till den viktiga dagliga återhämtning och öka koncentration, närvaro och fokus. Kurser sker både fysiskt och digitalt.

MIMY Balance.jpg
Hälsocoaching.jpg

Hälsocoachning

Syftet med hälsocoachning är att stärka dig i att fatta kloka beslut och göra val som gör att du kan öka din hälsa och ditt välbefinnande, och nå dina mål. Det kan handla om balans i livet, bättre fysisk och mental ork, hållbara matvanor, goda relationer, ökad livsglädje och energi.

 

Coachningen bygger på samtal, reflektion, medvetenhet och utveckling.

 

Vi utgår från dig och dina önskemål, behov och styrkor. 

Alkohol och droger

Studier genomförda på arbetsplatser i Sverige visar att 10–20 procent av de anställda har en riskkonsumtion av alkohol. Droganvändning och spelmissbruket ökar. Företagshälsan är en mycket viktig partner för att arbeta med alkohol- och droger i arbetslivet när det gäller att upptäcka och åtgärda alkoholproblem i ett tidigt skede.

Vi hjälper er med både

 • Individuellt stöd/ behandling/ testning

 • Alkohol och drogtester på arbetsplatsen

 • Chefstöd

 • Utbildning för chefer och medarbetare

 • Utformande av policy och handlingsplaner

Alkohol o droger Vlg Företagshälsa.png
Covid-Vaccination.jpg

Vaccination

Vlg har en komplett vaccinationsmottagning och hjälper er med alla typer av vaccinationer. Från resevaccin, TBE, influensa till stelkramp, kikhosta, lunginflammation med mera.

Är ni fler på företaget som vill vaccinera er kommer vi ut till er på plats.

bottom of page